Auto: welke faciliteiten kan ik als starter gebruiken?

In de eerste drie jaren van de onderneming geldt – als de ondernemer minimaal 1225 uur per jaar in zijn onderneming werkt – een extra fiscale aftrekpost onder de noemer “ondernemersaftrek”. Deze extra aftrekpost voor starters staat bekend als “startersaftrek”. Deze extra aftrek bedraagt ruim tweeduizend euro per jaar. Mist men een jaar extra aftrek doordat niet aan de uren-eis wordt voldaan, dan kan dat in het vierde of vijfde jaar nog ingehaald worden.

Preciezer gezegd: als een ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in die jaren nog niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek heeft geclaimd, mag in het lopende jaar de zelfstandigenaftrek verhoogd worden met de startersaftrek.

Op investeringen in de jaren waarin de startersaftrek van toepassing is, mag willekeurig worden afgeschreven. Ook is willekeurige afschrijving mogelijk op investeringen in het daaraan voorafgaande jaar. Wel geldt als voorwaarde dat op deze investeringen investeringsaftrek geclaimd kan worden. Hierdoor geldt de willekeurige afschrijving niet voor de meeste personenauto’s (tenzij gebruikt voor beroepsvervoer zoals bij taxibedrijven). Ook geldt het maximumbedrag van de investeringsaftrek als “plafond” voor het bedrag aan willekeurige afschrijving in dat jaar.

“Willekeurig” hoeft overigens niet per definitie “versneld” te betekenen. Voor veel starters kan het zinvol zijn de afschrijvingen zó over de jaren te spreiden dat er optimaal wordt geprofiteerd van de (verwachte) belastingtarieven. De aftrekpost van de afschrijving kan dus ook uitgesteld worden tot jaren waarin de winst in een hogere schijf valt.